1. Curses de 12,5Km i 5Km i caminada de 5Km

Tindran lloc a Barberà de la Conca el diumenge 13 d’octubre de 2019 a les 9h del matí.
El punt de sortida serà el carrer Valldemur situat a la zona esportiva de la piscina. Les curses estan obertes a tothom que accepti el present reglament, sempre i quan la inscripció s’hagi fet correctament, tant en temps com en forma. En qualsevol cas, els menors de 16 anys hauran d’aportar una autorització del seu pare, mare o tutor legal per a poder participar-hi. L’esdeveniment està organitzat per l’Associació Esportiva Barberà de la Conca Mou-te. Podrà participar qualsevol persona sense diferència de sexe i raça suficientment preparada per a poder assolir la distància i el desnivell amb garanties mèdiques. Tots els participants estan emparats per una assegurança RC i personal en cas de no tenir llicència federativa que els cobreix.

2. Horari i localització

2.1.CURSA DE 12,5KM I CURSA I CAMINADA DE 5KM

• 8:00 h a 8:45 h: ENTREGA DE DORSALS (Pista poliesportiva de Barberà de la Conca, situada al carrer Valldemur).
• 9:00h: SORTIDA (Arc de sortida situat al carrer Valldemur)
• 10:45h: TANCAMENT DE META
• 11:30h: ENTREGA DE PREMIS I SORTEJOS3. Els recorreguts

3.1.- Itinerari Cursa de 12,5km, amb un desnivell positiu de 275 m+.
3.2.- Itinerari de la Cursa i Caminada de 5Km. El temps màxim per completar qualsevol de les dues curses és de 1h i 45 minuts des de l’inici de la prova.
3.3.- Els participants hauran d’escollir per un dels dos circuits en el moment de la inscripció i no es podrà canviar durant el transcurs de la prova, en cas de fer-ho seria motiu de desqualificació.
3.4.- L’itinerari estarà marcat amb claredat durant el seu recorregut amb la senyalització adequada en cada moment, igualment com el track a disposició dels participants mitjançant la web oficial de la prova.
3.5.- Els carrers i camins per on discorre la cursa estan oberts al trànsit rodat i per tant caldrà que els participants respectin les normes de trànsit i senyals de circulació.

4. Inscripcions

4.1.- S’entén com a inscrit tot aquell participant que hagi emplenat degudament els formularis d’inscripció i els hagi tramés dintre del termini previst, fent-ne efectiu el import corresponent i una vegada l’organització hagi validat el procés. El fet d’enviar el formulari sense realitzar el pagament no garanteix la participació. L’organització es reserva el dret d’admissió d’inscripcions atenent a criteris de seguretat.

4.2.- Les inscripcions de les curses i caminada seran limitades i es tancarà en arribar als 200 participants en la suma de les dues modalitats.

4.3.- La inscripció es podrà efectuar a través d’Internet al web http://aebarberadelaconca.plisweb.com/
4.4.- Els preus d’inscripció per a les curses i caminada són els següents:

15€ corredors i corredores de 12,5 km.

10€ corredors, corredores, caminadors i caminadores de 5 km.

20€ el dia de la prova només presencialment i sense garanties d’inscripció, ni bossa del corredor ni esmorzar.


5. Categories i premis

• 1er, 2on i 3er classificats general masculí i 1er, 2on i 3er femení de cadascuna de les dues curses, 5Km i 12,5Km.
• 1er i 1a corredor i corredora local de cadascuna de les dues curses, 5Km i 12,5Km.

6. Dorsals

6.1.- El dorsal haurà d’estar sempre visible, col•locat a la part de davant i sense cap tipus de manipulació.

7. Cronometratge i control

7.1.- El control i cronometratge de les curses es farà mitjançant lectura del xip mitjançant escàner que es facilitarà als corredors. Els resultats finals es publicaran online i a la web de la cursa.

8. Material

8.1.- Calçat esportiu i vestimenta adequada per al tipus de terreny i cursa.
8.2.- L’organització podrà exigir material obligatori segons les previsions meteorològiques. Aquest serà avisat amb 2 dies d’antelació via canals de comunicació de la cursa.

9. Seguretat i serveis

9.1.- Hi haurà assistència sanitària a la zona de sortida i arribada i també durant el recorregut.
9.2.- Hi haurà avituallaments líquids al llarg del recorregut de 12,5Km i sòlid i líquid a l’arribada per ambdues curses.
9.3.- L’organització podrà obligar a retirar-se de la prova als participants que mostrin signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut.
9.4.- L’organització entén que la tramesa del formulari d’inscripció per part dels participants significa que aquests estan en condicions físiques i psíquiques adequades per dur a terme l’esforç que suposa la prova, i no es fa responsable de les lesions que se’n puguin derivar.

10. Desqualificacions
10.1.- Qualsevol participant que no recorri la totalitat del circuit serà desqualificat.
10.2.- Tanmateix serà desqualificat qualsevol participant que hagi comès una falta greu contra les normes, els seus companys o el reglament de la prova. Igualment serà desqualificat qualsevol participant que mostri una actitud o actuació que sigui considerada com a improcedent per l’organització.
10.3.- L’organització desqualificarà a qualsevol participant que mostri una actitud inadequada amb l’entorn natural que l’envolta. També serà desqualificat qualsevol participant que no assisteixi a algun atleta accidentat o no comuniqui un possible accident al control més proper al lloc del fet.
10.4.- Un corredor desqualificat de la cursa, que vulgui seguir el recorregut fixat, ho farà sota la seva responsabilitat.

11. Reclamacions

Les reclamacions es faran per escrit al Director de la Cursa durant els 30 minuts posteriors a l’incident.

12. Drets d’imatge i protecció de dades

L’Organització es reserva els drets d’imatge, fent o recopilant fotografies o vídeos de la Cursa. Així mateix podrà utilitzar-los per fer publicacions a la seva pàgina web.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre.

13. Compromís amb l’entorn

L'incompliment d’alguna d’aquestes clàusules pot ser motiu de desqualificació:
13.1.- No embruteu la muntanya amb les vostres deixalles.
13.2.- Si trobeu qualsevol animal, no el molesteu ni el captureu.
13.3.- Respecteu la propietat privada.
13.4.- Cal atendre en tot moment les indicacions dels agents rurals, personal acreditat de l’organització.
13.5.- Cal prestar ajuda o socors en cas de trobar-se amb altres corredors o corredores amb problemes.

14. Altres

14.1.- Els participants que abandonin la prova voluntàriament, donaran immediatament avís a l’organització.
14.2.- L’organització es reserva el dret de modificar l’itinerari, l’horari o qualsevol altra circumstància de la cursa si ho considera oportú i atenent sempre a criteris de seguretat de cara al participant o per causes que justifiquin el canvi.
14.3.- Si bé el mal temps no és motiu per suspendre la prova, l’organització es reserva el dret d’ajornar-la o fins i tot anul•lar-la, per aquesta causa, si ho cregués convenient. La suspensió per qualsevol causa de força major de tota o de part de la prova, no obligarà a l’organització a retornar als participants el import abonat per la inscripció.
14.4.- L’organització no es fa responsable dels danys que puguin prendre els participants o que aquests puguin ocasionar a tercers.
14.5.- La participació a la prova suposa la total acceptació d’aquest reglament. Tot allò que no hi sigui establert, així com qualsevol incidència no prevista en aquest reglament serà resolta de manera inapel•lable per l’organització, en primera instància aplicant aquest reglament, i finalment segons el criteri de l’organització.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 de desembre ,informem que les vostres dades personals seran tractades e incorporades als nostres sistemes informàtics, dels quals és titular aquesta associació. Podeu exercir-hi els drets d’accés, rectificació i de cancel•lació previstos a la Llei.

Barberà de la Conca, agost de 2019